(Anasayfa)

           İŞLETME BÖLÜMÜ

Yüksek Lisans Programı:  Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

Dersin Adı: Globalizasyon Süreci ve Ekonomik Politikalar Üzerindeki Etkisi

(2018-2019 Dönemi Seminer Konuları)(*)

 

Seminer Konusu

 

Tezli -Öğrenci

Tezsiz-Öğrenci

Kürselleşme sürecinde Dış Ticaret ve Döviz Kuru Politikalarında Dönüşüm: Türkiye Deneyimi

 

 

 

Küreselleşme Sürecinde  Kalkınma ve Sanayileşme Politikalarında Dönüşüm: Türkiye Deneyimi

 

 

 

Küreselleşme  Sürecinde IMF-Dünya Bankası Politikalarının Rolü ve GOܒlerin İktisat Politikalarına Etkileri

 

 

 

Küreselleşme Sürecinde Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarında Yaşanan Dönüşüm, TRIPS ve GOܒlere Etkileri

 

 

 

Küreselleşme Sürecinde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Çokuluslu Şirketlerin Rolü ve Önemi

 

 

 

Küreselleşme Sürecinde Teknoloji Politikaları ve Ar-Ge Desteklerinin GOܒler Açısından Önemi ve Türkiye Deneyimi

 

 

 

Küreselleşme Sürecinin İşgücü Piyasaları ve Sendikalar Üzerine Etkileri: Türkiye Deneyimi

 

 

 

Küreselleşme Sürecinde Bölgesel Entegrasyonlar ve Gelişme Dinamikleri

 

 

 

GOܒlerde Finansal Küreselleşme ve Mali Krizler: Türkiye Deneyimi

 

 

 

Küreselleşme Sürecinde Bankacılık Sektöründe Yeni Teknolojiler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Deneyimi

 

 

 

Küreselleşme Sürecinde GOܒlerin Para ve Maliye Politikalarında Dönüşüm: Türkiye Deneyimi

 

 

 

Küreselleşme Sürecinde GOܒlerde Uygulanan IMF-DB Yapısal Uyarlama Politikaları ve Yoksulluk Üzerine Etkisi

 

 

 

Küreselleşeme Sürecinde GOܒlerde Özelleştirme Politikalarının Sosyoekonomik Etkileri: Türkiye Deneyimi

 

 

 

Küreselleşeme Sürecinde Kalkınma Planlamasında Yaşanan Dönüşüm: Türkiye Deneyimi

 

 

 

Endüstri 4.0: Türkiye’nin Yakalama Potansiyeli (SWOT Analizi)

 

 

 

Dersin Öğr. Üyesi. Prof. Dr. Alkan Soyak

 

(*) Not:

-Seminer çalışmasına katılmak zorunludur. Seminerlerde sunum yapan öğrenciler 60 puan üzerinden not alacaklar ve alınan bu not yıl sonu sınavına ilave edilecektir. .

-Konuyla ilgili bir proposal ... tarihine kadar  alkansoyak@yandex.com adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonra yollanan proposallar kabul edilmeyecektir.

-Ödevler bir dosya halinde sunum günleri teslim edilecektir. Sunumlar ... tarihlerinde başlayacaktır.

-Sunum yapacak öğrenciler, sunum yapılacak derste kurayla belirlenecektir.

-Sunumlarda çalışmanın özünü yansıtacak şekilde projeksiyon kullanılması zorunludur

 

Önerilen Kaynaklar

Emre Kongar, Küreselleşme Bağlamında Türkiye

 Ege Üniversitesi Konuşması, İzmir, 26 Nisan 2001 (Full Text)

 C. Can Aktan, Globalleşme Sürecinde Çokuluslu Şirketler

 http://www.canaktan.org/ (full text)

Alkan Soyak (Ed). Küreselleşme, İktisadi Yönelimler Sosyopolitik Karşıtlıklar

Om Yayınları, İstanbul, 2002

Joseph Stiglitz, Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı

Plan B Yayınları, İstanbul, 2002

H. J. Chang, Ilene Grabel, Kalkınma Yeniden (Alternatif İktisat Politikaları El Kitabı)

İmge Kitabevi, Ankara: 2005

Alkan Soyak, Ulusaldan Uluslarüstüne İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi

Der Yayınları, 3b, İstanbul, 2013

Alkan Soyak, "Çokuluslu Şirketler  Melek mi, Şeytan mı,? İktisat Ekolleri  ve Türkiye Gerçekleri”

Bilim ve Ütopya, Sayı: 158, Ağustos 2007

Alkan Soyak, Nadir Eroğlu, "Türkiye’nin Kalkınma Anlayışının Dönüşümünde IMF -Dünya Bankası Yapısal Uyum Politikalarının Rolü"

Bilim ve Ütopya, Sayı: 175, Ocak, 2009 (Full Text)

Alkan Soyak, “Yapısal Uyum Programları ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”  

Bilim ve Ütopya, Sayı. 125, Kasım, 2004, ss. 36-45.