DERNEK  TÜZÜĞÜ

I. DERNEĞİN KURULUŞU

Madde 1: Derneğin adı: "FRANSIZCA ÖĞRETMENLERİ  DERNEĞİ"

Madde 2:Derneğin Adresi: İSTANBUL

Madde 3:Derneğin Merkezi:  İSTANBUL

Madde 4: Derneğin Kuruluş Yılı : 2002

II. DERNEĞİN KONUSU VE AMACI

Madde 5: Derneğin amacı; Fransız dilinin öğretiminde Türkiye'nin her tarafına yayılmış bulunan Fransızca öğretmenlerine modern eğitimi ve öğretim metodlarını tanıtmak suretiyle yabancı dil öğretimini kolaylaştırmak, geliştirmek, metod ve öğretimde birlik sağlamak, dernek üyelerinin birbirlerini tanımalarına aracı olmak, kültürel dilek ve ihtiyaçlarının yerine getirilmesinde yardımcı olmaktır.

Madde 6: Dernek bu amaca varmak için:

a)    Fransız dili ve uygarlığıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler düzenler; katılım organizasyonları yapar,

b)    Dergiler, kitaplar, broşürler yayımlar,

c)     Fransız dili ve öğretim metodu konusunda yurt içinde ve yurt dışında yayımlanmış diğer kitap ve broşürlerin teminini ve dağıtımını yapar,

d)    Dernek üyelerinin Fransız dili ve öğretim metodu ile ilgili sorunlarının giderilmesine yardımcı olur,

e)    Üyelerinin bilgi ve görgülerini arttırmak için Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak onlara yurtiçi ve yurtdışında burslar sağlar,

f)      Yurtiçi geziler,   aile toplantıları ve toplu eğlenceler düzenler ya da buna benzer faaliyetlere katılımı sağlar,

g)    Okullar arası Fransızca dil ve bilgi yarışmaları düzenler,

h)    Üyeler arası sağlıklı bir iletişim ağı kurmak için internet üzerinde bir site oluşturup bu sitenin güncel kalmasını sağlar,

i)       Yukarıda sayılı hizmetler için gerekli masrafları karşılamak amacıyla üyelik aidatları toplar, üyelerden ve sponsorlardan, kanun çerçevesinde yapılacak ayni ve nakdi yardımları kabul edebilir.

Madde 7: Derneğin hiç bir şekilde siyaset ile ilgisi yoktur.

Madde 8: Derneğin Kurucu üyelerinin ad ve soyadları (en az 7 üye), Baba adları, Anne adları, Doğum tarihleri, yerleri, Nüfusa kayıtlı oldukları yer, Uyrukları, Cinsiyetleri, Meslekleri, iş adresleri, Öğrenim durumları, ev adresleri açıkça belirtilir

ÜYELİK VE ÜYE KABUL ETME KOŞULLARI

Madde 9: Yerli ve yabancı okullarda ve çalışmalarına Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilmiş kurs, dershane, dernek ve benzeri kurumlarda çalışan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve Türkiye sınırları içinde ikamet eden Fransızca öğretmenleri,

Madde 10: Bir yere bağlı olmadan çalışan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı   olan ve Türkiye sınırları içinde ikamet eden Fransızca öğretmenleri, derneğe ASLİ üye olarak  kayıt yaptırabilirler

Madde 11: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup Türkiye sınırları içinde ikamet eden ve  Fransızca öğretmenliği yapma hakkına haiz olanlar, derneğe ASLİ üye olarak kayıt yaptırabilirler.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet gösterebilen yabancı uyruklu fransızca öğretmenleri derneğe ASLİ üye olarak kayıt yaptırabilirler.

Madde 12: Asli üyelik niteliklerini taşımayan, ama Fransızca bilen ya da Fransız dilini ya da Fransızca Öğretmenleri Derneğine sempati duyanlar ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet gösterebilen yabancılar derneğe FAHRİ ÜYE olarak kabul edilebilir. Konuk üyeler toplantılara katılırlar, ancak oy veremezler ve kurullara seçilemezler.

Madde 13: Derneğe girmek için giriş beyannamesi doldurmak, giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemek zorunludur.

Madde 14:  Her üye dilediği zaman dernekten çıkabilir. Bu dileğin Yönetim Kuruluna bir yazı ile bildirmesi gereklidir.

Madde 15: Dernek düzenine ve amacına aykırı davrananlar, Yönetim Kurulunca uyarılır ve gerekiyorsa üyelikten çıkarılır. Çıkarılan üye, Yönetim Kurulu kararına karşı Genel Kurula baş vurabilir. Genel Kurulun kararı kesindir. Bu madde hükmüyle dernekten çıkarılmış olanlar tekrar derneğe üye kabul edilemez.

III. DERNEĞİN ORGANLARI

A-GENEL KURUL

Madde 16:  Genel Kurul, derneğin asil üyelerinden  oluşur. Genel Kurul, derneğin en yetkili organıdır.

Madde 17: Genel Kurul, iki yılda en az bir kez Haziran ayında toplanır. Toplantı gününü ve yerini Yönetim Kurulu tayin eder. Derneğin merkezi İstanbul dışında, Genel Kurul toplantısı yapılamaz.

Madde 18: Genel Kurul, derneğin tam üye sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır, ilk toplantıda gerekli çoğunluk olmazsa ikinci toplantıya katılanlarla yetinilir. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı derneğin yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

Madde 19: Üye sayısının beşte biri dilerse Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Bu durumda çağrı, usulüne uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

Madde 20: Genel Kurul toplantısını Başkan ya da onun görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi açar. Üye yoklaması yapıldıktan sonra, üyeler arasından bir divan başkanı ile iki sekreter açık oylama ile seçilir.

Eski Yönetim Kurulunun, denetim kurullarının ibrası ve yeni Yönetim Kurulunun seçimi bu divan tarafından yapılır. Genel Kuruldaki konuşmaların tutanağı bu divanca tutularak imzalanır ve yeni seçilmiş olan Yönetim Kuruluna verilir.

Madde:21:Genel Kurulda yalnız Yönetim Kurulunun hazırlayıp ilan ettiği gündem konuları görüşülür. Ancak gerek duyulursa gündemde bulunmayan konular da konuşulabilir. Hazır üye sayısının en az onda biri tarafından Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmasından önce divan başkanlığına yazılı olarak verilmek suretiyle gündeme ekleme yapılması mümkündür

GENEL KURULUN YETKİLERİ:

Madde 22: Aşağıdaki konularda karar vermeye Genel Kurul yetkilidir:

a.     Hesapların görülmesi ve Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

b.     Bütçenin onaylanması veya değiştirilerek kabul edilmesi,

c.      Yönetim ve denetleme kurullarının 2 (iki) yıl görev yapmak üzere seçilmesi.

d.     Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

e.     Derneğin kendi amaçları çerçevesinde federasyona katılması veya ayrılması

f.       Derneğin kendi amaçları çerçevesinde uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması

g.     Dernekten çıkarma kararlarının onayı ya da reddi,

h.     Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesi,

i.        Şube açılması, şube kapatılması, dernek merkezinin nakli

j.       Derneğin feshedilmesi.

Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerinyerine getirilmesi.

B-YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 23: Yönetim Kurulu 7 (yedi) asil ve 7 (yedi) yedek  üye olarak Genel Kurulca gizli oyla seçilir. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır. Genek Kurul, 3 asil ve 3 yedek üyeden teşekkül eden denetleyici kurulunu da seçer.

Madde 24: Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir muhasip  üye seçer.

Madde 25: Başkan olmadığı zaman yerine başkan yardımcısı bakar.

Madde 26: Yönetim Kurulu toplanma gün ve saatini başkan saptar. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylar eşit olduğunda  başkan veya başkanlık yapanın kararı belirler.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:

Madde 27: Yönetim Kurulu tüzüğün öngördüğü ve Genel Kurulun kendisine verdiği görevleri yapar. Bu arada:

a) Derneğe ait malların kaydını yapar ve bakımını sağlar,

b) Yıllık çalışma programını hazırlar,

c) Gelecek döneme ait bütçe tasarısını yapar,

d) Dernekle ilgili alım satım işlerini ve her türlü kayıt işlemlerini yapar.

e) Üye kayıtlarını yapar ve üye aidatlarını toplar.

f) Genek Kurulun verdiği yetkiye binaen şube açma izni verir.

g) Şube kurucularına yetki izni verir.

h) Türkiye’de ikamet etmek kaydıyla Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde, bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirir.

i) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

C-DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 28: Üç asil ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek Genel Kurulunca seçilen denetleme kurulu, aşağıdaki esas ve usüllere göre altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

a: Gelir ve gider defterlerinin usülüne uygun olarak tutulup tutulmadığını;

b: Dernek faaliyetlerinin, derneğin kuruluş amacına uygun olup olmadığını;

c: Yazışmaların, gelen ve giden evrak dosyalarının usulüne uygun yapılıp yapılmadığını,

d:  Yönetim  kurulunda  alınan kararların gününde ve usülüne uygun olarak yönetim defterine işlenip işlenmediğini;

e:  Harcamaların belge ve faturalara dayandırılıp dayandırılmadığını inceler ve inceleme sonuçlarını bir tutanakla tesbit eder.

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Madde 29:  Derneğin iç denetim şekli, Tüzüğün “Derneğin Amacı” bölümünde belirlenen hususların gerçekleştirilmesine ilişkin  olarak belirlenmiş organların, yan kuruluşların, görevlilerin görevlerinin, yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi, eş yürütümü, bir araya gelmiş üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi, üye ilişkilerinin disipline edilmesi, belirlenen çalışma planının ve bütçe ile uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi, ayrıca dernek gelirlerinin planlanmasında uygulanacak biçim ve yollar üzerinde kurallar konulması gibi konulardan, uzman elemanların raporlarına dayanılarak, Genel Kuruldan geçirmek şartıyla Yönetmelikler ve Yönergeler çıkarılıp yayınlamak biçiminde sağlanır.

IV: YURT DIŞI FAALİYETLERİ

Madde:30: Derneğin amaç ve hedefleri doğrultusunda yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması dernek genel kurulunun kararıyla olur.

V. ÜYE AİDATLARI VE DERNEK GELİRLERİ

Madde 31: Derneğe giriş aidatı 10 (on) YTL olup yıllık üye aidatı 20 (yirmi) YTL dır. Yıllık aidat ödemesi Ocak ve Temmuz aylarında iki taksit halinde alınır. Aidatların arttırılmasına Genel Kurul karar verir. Her üye bu aidatı vermekle yükümlüdür.

Madde 32: Dernek adına kabul edilen paralar için muhasip üye makbuz verir. Muhasip üye gelir ve harcamaları bir deftere yazmak, gelir ve harcama belgelerini saklamakla yükümlüdür.

Madde 33: Derneğin parası bir ulusal bankada saklanır. Bankadan para çekmek için başkanın, başkan olmadığı zamanlarda başkanlığa vekalet edenin ve muhasip üyenin birlikte imzaları gereklidir. Bu yetki, vekalet vermek, devretmek suretiyle kullandırılamaz.

Madde 34: Dernekte üye kayıt defteri, Karar defteri, Gelir:Gider defteri, demirbaş defteri, Gelen:Giden evrak kayıt defteri,  Alındı belgesi kayıt defteri ve Bütçe kesin hesap bilanço defteri tutulur. Ayrıca faturalar, gelir ve harcama belgeleri, gelen giden yazılar özel dosyalarda saklanır. Bu defter ve belgelerin temin, tanzim ve muhafazasından Yönetim Kurulu sorumludur.

VI.  HESAPLARIN KONTROLÜ

Madde:35: Yönetim Kurulu ve başkan her zaman demeğin hesaplarını kontrol edebilirler.

Madde:36: Genek Kurulca seçilmiş denetleyiciler her zaman Genel Kurul adına hesapları denetlemeye yetkilidirler. Denetim sonucunu bir rapor halinde yıl sonunda yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurula takdim ederler.

VII TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE DERNEĞİN FESHİ

Madde 37: Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshi hakkında verilecek kararlarda Genel Kurula katılan üyelerin 2/3 çoğunluk kararı gerekir ve bu karar gereği tüzük değişikliği veya derneğin feshi kararı verilir.

DERNEK KAPANDIĞINDA MALLARIN DURUMU

Madde  38: Derneğin kapanmasına karar verilirse malları Genel Kurul kararı ile benzer amaçlı diğer bir derneğe verilir.

Madde 39: Dernek hiçbir şekilde siyasetle uğraşmaz. Dernek üyelerinin yetkili kurulların bilgisi dışında katıldıkları dernekler kanununa göre yasak faaliyetlerden yalnız kendileri sorumludur. Bu davranışlar Derneği hiçbir şekilde ilzam etmez. Böyle bir durumu haber alan her ilgili durumu Yönetim Kuruluna bildirmeye, Yönetim Kurulu da o üyenin üyeliğine son vermeye hem görevli hem de yetkilidir.

Madde 40: Tüzükte hüküm bulunmaması halinde Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

Madde 41: Dernek iş bu tüzük ve kuruluş bildirgesinin mahalli amirliğine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. İlk Genel Kurul toplantısı yapılıncaya kadar derneği temsile ve Yönetim Kurulunun görevlerini ifaya aşağıda adı soyadı imzası ve sıfatları bulunan geçici Yönetim Kurulu kurucu heyeti yetkilidir:

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

1.     Necmettin Kamil SEVİL (Geçici Başkan): Necabettin oğlu Zehra Nevin'den olma, 1956 Kartal doğumlu, İstanbul Kartal nüfusuna kayıtlı, T.C. Vatandaşı, erkek, öğretim üyesi, üniversite mezunu, Cumhuriyet Cad. İmar Sokak Aycan Apt. No. 10 KARTAL:İSTANBUL adresinde mukim.

2.     Hüseyin GÜMÜŞ (Geçici Genel Sekreter): Abdil Fatma'dan olma,1946 Nazilli doğumlu, Nazilli nüfusuna kayıtlı, T.C. vatandaşı, erkek, üniversite mezunu, öğretim üyesi, Sahrayı Cedid Mah. Feritbey Sok. No. 18/35 KADIKÖY:İSTANBUL adresinde mukim.

3.     Nilüfer DOLGUN (Geçici Muhasip üye): Ahmet Turgut kızı Aysel'den olma, 1954 Malatya doğumlu, Konya:Meram nüfusuna kayıtlı, T.C. Vatandaşı, üniversite mezunu, öğretmen. Kadın. Taşlı Çeşme Sok. Dostlar Apt. No. 37 / 5 KADIKÖY:İSTANBUL adresinde mukim.

4.     Rasime Gülay HEBEL (Geçici Üye): Recep Sami Kızı, Fatma Nezahat'dan olma, 1944 Isparta doğumlu, İstanbul:Fatih nüfusuna kayıtlı, üniversite mezunu, öğretmen, T.C. vatandaşı. Kadın. Taşlı Çeşme Sok. Dostlar Apt. No. 37 / 5 KADIKÖY:İSTANBUL adresinde mukim.

5.     Lebibe ÜNAL (Geçici Üye): Recai kızı, Mürüvvet'den olma, İzmir 1951 doğumlu, İstanbul:Şişli nüfusuna kayıtlı, T.C. vatandaşı, üniversite mezunu, öğretmen, kadın, Mersinli Ahmet sokak, Şule Apt. 11/10 ŞİŞLİ:İSTANBUL adresinde mukim.

6.     Hüseyin Hamdi Serdar GÜNEYSU(Geçici Üye): İlhami oğlu, Saliha'dan olma, 1954 İstanbul doğumlu, İstanbul:Fatih nüfusuna kayıtlı, üniversite mezunu, T.C. vatandaşı, erkek, öğretmen, Acıbadem Cad., Serhat Apt. 216 15 ÜSKÜDAR:İSTANBUL adresinde mukim.

7.    Türkan Yaprak YÜCELSİN (Geçici Üye): Kadir Ali Kızı Canan'dan olma, İstanbul   1973 doğumlu, Tekirdağ:Merkez nüfusuna kayıtlı, T.C. vatandaşı, üniversite mezunu, öğretim görevlisi, kadın, Feneryolu Fahir Açan Bey Sokak. No.19  KADIKÖY :İSTANBUL adresinde mukim.

DERNEĞİN   KURULUŞU   İLE   İLGİLİ   YAPILACAK   İŞLEMLER   VE   VERİLECEK BELGELER:

a)    Kaymakamlığa   yazılmış   dilekçe:   Derneğin   adresinin   bulunduğu   kaymakamlık   makamına yazılmış ve kuruluşa ilişkin bilgi ve belgelerin  sunulduğu dilekçe.

b)    Dernek ana tüzüğü : Kurucu üyeler tarafından kabul edilip her üye tarafından her sayfası imzalanmış 6 adet dernek tüzüğü, her tüzüğün sonunda damga pulu olması  gerekiyor.

c)     Dernek kuruluş bildirimi: 6 adet form

d)    Geçici Yönetim Kurulu listesi, adı, soyadı ve adres ile imzaların olduğu 6 adet liste.

e)    Yetkili kişiler listesi : Dernek işlerini takip edecek, yazışmalarda ve tebligatları almada yetkili kişilerin ad ve soyadları ve adresleri ile imzalarını içeren liste 6 adet.

f)      Dernek merkezinin kira sözleşmesi. Noterden onaylı muvaffakat belgesi.

g)    Klasör: l adet büyük klasör.

Kurucu üyelere ait bilgiler :

1.     İki adet tasdikli ikametgah belgesi;

2.     İki adet tasdikli nüfus cüzdanı örneği;

3.     Üç adet tasdikli Adli Sicil belgesi;

4.     6 adet kurucu üyelik bildirimi (dernekler kanunun 4 ile 16. maddelerine aykırı durumlarının bulunmadıklarını gösteren); :yabancı üye varsa oturma müsaadesini gösterir belge.

Madde 42: Derneğin kurucuları, adı, soyadı, baba adı, anne adı, doğum tarihi, uyruğu, işi, iş adresi ve ev adresi.

1.     Necmettin Kamil SEVİL : Cumhuriyet Cad. İmar Sokak Aycan Apt. No. l O KARTAL: İSTANBUL İstanbul Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, 1956 Kartal Doğumlu, Necabettin ve Zehra Nevin'den olma, T.C. vatandaşı.

2.     Hüseyin GÜMÜŞ: Sahrayı Cedid Mah. Feritbey Sok. No. 18/35 KADIKÖY :İSTANBUL; Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Faküftesi öğretim Üyesi, Nazilli 1946 Doğumlu., Abdil ve Fatma'dan olma, T.C. vatandaşı.

3.     Nilüfer DOLGUN:Taşlı Çeşme Sok. Dostlar Apt. No. 37 / 5 KADIKÖY:İSTANBUL : Beşiktaş Anadolu Lisesi öğretmeni, . Malatya 1954   doğumlu, Ahmet Turgut ve Aysel'den olma T.C. vatandaşı.

4.     Rasime Gülay HEBEL: Etiler Ergin Sokak 12 ETlLER İSTANBUL, adresinde ikamet eder, 1944 İsparta doğumlu,  Recep Sami ve Fatma Nezahat'dan olma, İstanbul Fransız Kültür Merkezinde öğretmen, T.C. vatandaşı.

5.     Lebibe ÜNAL:Mersinli Ahmet sokak, Şule Apt. 11/10 ŞİŞLl:lSTANBUL adresinde ikamet eder, Recai:Mürvetten olma, İzmir 1951 doğumlu, Prof/ilo Anadolu Teknik Lisesi'nde öğretmen, T.C. vatandaşı.

6.     Hüseyin Hamdi Serdar GÜNEYSU: Acıbadem Cad., Serhat Apt. 216 /5 ÜSKÜDAR:lSTANBUL, adresinde ikamet eder, İstanbul, 1954 doğumlu, îlhami ve Saliha'dan olma, Özel Saint Benoit Lisesi'de öğretmen, T.C. vatandaşı.

7.    Yaprak Türkan YÜCELSİN: Fahir Açan Bey Sokak. 19 KADIKÖY :İSTANBUL adresinde ikamet eder, İstanbul 1973 doğumlu, Kadir Ali ve Canan'dan olma, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim elemanı, T.C. vatandaşı.

 

.