(Anasayfa)

Prof. Dr. Alkan Soyak

Yayınlara Bilimsel Atıflar

(Ulusal Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Hariç)

 

 

Nitelik

Ortam

Atıf Yapan

Kitap / Dergi Adı

Uluslararası

Dergi

Başkası

Maria José Gil-Moltó, Joanna Poyago-Theotoky, and Vasileios Zikos (2011) R&D Subsidies, Spillovers, and Privatization in Mixed Markets. Southern Economic Journal: July 2011, Vol. 78, No. 1, pp. 233-255

Uluslararası

Dergi

Başkası

Palestine Economic Policy Research Institute, 2008

Uluslararası

Kitap

Başkası

Tansel Erbil, The Limits of The National Innovation Systems Model: The Case of Turkey, the Faculty of the Graduate School of Cornell University, Doctorate Thesis, 2007

Uluslararası

Dergi

Başkası

Omran Elgrari, Bingunath Ingirige, "Privatisation and manpower capability development: Cases from the Libyan house building sector", Engineering, Construction and Architectural Management, Vol. 18 Iss: 5, pp.497 - 515, 2011

Uluslararası

Dergi

Başkası

N. I. Chernichenkina, VNEShNIaIa ZADOLZhENNOST' OSMANSKOI' IMPERII I TURETsKOI' RESPUBLIKI: SKhODSTVA I RAZLIChIIa, Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriia 13. Vostokovedenie, No. 3, 2009

Uluslararası

Kitap

Başkası

Kurt Schuler, Currency Boards and Dollarization, Department of Economics, University of Illinois at Chicago,Published EH.NET (November 2003

Uluslararası

Kitap

Başkası

Serge Noiret, "Publications in Financial History 1999", Financial History Review, Vol 8, 2001, pp. 183–229

Uluslararası

Kitap

Başkası

Erol Ozvar, " Economic History in Turkey", Ed: F., Ammannatti ", Where is Ecoonomic History Going? Methods and Prospects from the 13th to the 18th Centuries", Firenze University Press, 2011

Uluslararası

Kitap

Başkası

Tengüz Ünsal, A Comparison Of The Consumer Product Development Process Between Turkey And Western Europe, the University of Northumbria at Newcastle, Doctorate Thesis, 2000

Uluslararası

Kitap

Başkası

Tansel Erbil, The Limits of The National Innovation Systems Model: The Case of Turkey, the Faculty of the Graduate School of Cornell University, Doctorate Thesis, 2007

Uluslararası

Kitap

Başkası

Natiq Sabiroğlu, Qloballaşma Və Xarici İnvestisiyalar, Qloballaşan Azerbaycan, Sivil İnkişaf Merkezi (Qasim), Bakı, Azerbaycan, 2006

Uluslararası

Kitap

Başkası

Muhammed Karataş, S. Bekmez, Information Technology and Economic Development in Developing Countries, Ed: Y. Kurihara, S. Takaya, H. Harui, H. Kamae, Information Technology and Economic Development, Idea Grub Inc, 2007

Uluslararası

Kitap

Başkası

Natiq Sabiroğlu, Qloballaşma Ve Xarici İnvestisiyalar,Qloballaşan Azerbaycan, Sivil İnkişaf Merkezi (Qasim),Bakı, Azerbaycan, 2006

Uluslararası

Kitap

Başkası

Yavuz Koese, Nestlé in the Ottoman Empire: Global Marketing with Local Flavor 1870–1927, Enterprise Soc., Advance Access published on May 25, 2008

Uluslararası

Kitap

Başkası

Necla Geyikdağı, Foreign Investment in the Ottoman Empire Business History, 2011

Uluslararası

Kitap

Başkası

Habib Yıldız, Geçiş Ekonomilerinde Dönüşüm Süreci ve Mali Reformlar, International Manas University, Conference in Economics, 2003

Uluslararası

Dergi

Başkası

Levent Gökdemir, Suzan Ergün, Türkiye Azerbaycan Ekonomik Entegrasyonu: Niçin ve Nasıl?, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı-İktisatçılar Birliği-Qafqaz Üniversitesi, Bakü- Azerbaycan, 2007

Uluslararası

Dergi

Başkası

Seymur Hasanov, Bağımsızlık Sonrasında Azerbaycan Ekonomisinde IMF'nin Rolü, Türk Dünyası Genç Bilim Adamları Sempozyumu, İstanbul 2005

Uluslararası

Dergi

Başkası

Osman N. Aras ve Cihan Bulut, Küreselleşme Sürecinde Azerbaycan'ın Yenide Yapılanma ve Kalkınma Politikası, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya II Bakü 2007

Uluslararası

Dergi

Başkası

Osman N. Aras, Elçin Süleymenov, Azerbaycan İktisadiyati, FAB, Baki, 2010

Uluslararası

Kitap

Başkası

J. Diamond, J. Liddle, A. Southern, P. Osei, Urban Regeneration Management: İnternational Perspectives, Routledge, 2009

Uluslararası

Dergi

Başkası

Burcak Keskin Kozat, Modernizing the Turkish Economy through the Marshall Plan. (1948-1952): In Need of a Plan or Pilaf?American Sociological Association Annual Conference, Canada, 2006

Uluslararası

Dergi

Başkası

Nuray Gökçek Karaca, Bir Sosyal Entegrasyon Aracı Olarak Asgari Gelirin Türkiye Açısından Gerekliliği, Integration And Economic Development in Transition Economies, Kyrgyz-Turkish Manas University, 2008

Uluslararası

Dergi

Başkası

Deniz Özyakışır, Mehmet Dikkaya, Küreselleşme ve Çok Uluslu Şirketler (ÇUŞ) Bağlamında Yoksulluk Sorununun Eleştirel Bir Değerlendirmesi”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İİBF, 4. Uluslararası STK’lar Kongresi, “Küresel Yoksulluk” 19-21 Ekim 200

Uluslararası

Dergi

Başkası

Temmuz Gonc Savran,"Working Poor Women in ervice Sector: A CASE STUDY OF TURKEY", Avrupa Sosyoloji Derneği 8.Yıllık Konferansı (ESA 2007), 2007

Uluslararası

Kitap

Başkası

Theo Nicols and Nadir Sugur, Global Management , Local Labour, London: MacMillan, 2004

Uluslararası

Dergi

Başkası

UNDP, Improving Investment Policy: Uzbekistan, Center for Economic Research, Working Paper, Tashkent, 2008-2

Uluslararası

Dergi

Başkası

A.l. Huseyn, Application of Information and Communication Technologies, AICT, International Conference, 2009

Uluslararası

Dergi

Başkası

Nadir Eroğlu, The Effects of Financial Globalization on Economic Policy, International Research Journal of Finance and Economics. Issue 47 (2010)

Ulusal

Kitap

Başkası

Hacer Ansal, Teknolojik Gelişmelerin Sanayide Kadın İstihdamına Etkileri: Türk Tekstil ve Elektronik Sanayilerinde Teknolojik Değişim ve Kadın İstihdamı, TC. Başbakanlık Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Md., Ankara, 1997

Ulusal

Dergi

Başkası

Cenk Pala, “N. Kaldor’un Teknik İlerleme Fonksiyonu ve İçerilmiş Teknik İlerlemenin Büyüme Teorisine Girişi”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt 6, Yaz 1995

Ulusal

Kitap

Başkası

Tahsin Bakırtaş, S. Top, Türkiye’nin Teknolojik Gelişim ve Üretim Yapısı İçin Yeni Bir Süreç Önerisi, UTESAV Araştırma Raporları I, (Uluslar arası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı), İstanbul, 1996.

Ulusal

Kitap

Başkası

Umut Demirtaş, Teknolojik Gelişme, Büyüme ve İstihdam, MPM Yayınları, 2003

Ulusal

Kitap

Başkası

Verda C. Özgüler, Yeni Ekonomi Kapsamında Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye Örneği, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2003

Ulusal

Kitap

Başkası

Hacer Ansal, “Geçmiş ve Gelecekte Ekonomik Gelişmede Teknolojinin Rolü”, içinde Teknoloji, TMMOB Yayınları, Mayıs 2004.

Ulusal

Kitap

Başkası

Kerem Gökten, "İktisatta Evrim Düşüncesi ve Evrimci İktisat'ın Teknolojiye Yaklaşımı", Akdeniz İİBF Dergisi, Cilt 6, Sayı. 11 Mayıs 2006

Ulusal

Dergi

Başkası

Kurtuluş Bozkurt, İçsel Büyüme Modelleri Bağlamında Türk İmalat Sanayinde Ekonomik Büyüme ve Teknolojik Gelişme, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, Cilt 44, Sayı.547, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Cem Okan Tuncel, "Bilgi Ekonomisine Geçiş Sürecinde Türkiye Ekonomisinde Teknolojik Yetenek ve Gelişme Dinamikleri: Evrimci İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme", Uludağ Üniv. Genç Bilim adamları Sempozyumu, 2006

Ulusal

Kitap

Başkası

Şükran Şahin, Türkiye’de Bilim ve teknoloji Politikaları, Göçebe Yayınları, 1997

Ulusal

Kitap

Başkası

Funda Başaran, Ö. Özdemir, Telekomünikasyonda Özelleştirme (İddialar, Örnekler, Gerçekler) KİGEM Yayınları, Temmuz 1998

Ulusal

Kitap

Başkası

İzzettin ÖNDER, Uluslararası Ekonomi Politikaları Ve Bunun Enerji Sektörüne Yansıması, EMO II: Enerji Sempozyumu, 22-24 Kasım 1999.

Ulusal

Dergi

Başkası

Aykut Kibritçioğlu, "İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri Sermayenin Rolü", AÜ. SBF Dergisi, Cilt 53, No.1-4, 1998

Ulusal

Kitap

Başkası

Funda Başaran, İletişim ve Emperyalizm, Ütopya Yayınları, 2000

Ulusal

Dergi

Başkası

E.Elif Yücetürk, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Haberleşme: Mültezimlerden Konsorsiyumlara, İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi No: 23-24 (Ekim 2000-Mart 2001)

Ulusal

Dergi

Başkası

Musa Yaşar, Teknoloji, Ekonomi, Politika, Aydınlanma 1923, Sayı 30, 2002

Ulusal

Dergi

Başkası

Alper Işın Duran, Bilim ve Strateji, Aydınlanma 1923, Sayı. 27, 2002

Ulusal

Dergi

Başkası

Muhammed Karataş, Selahattin Bekmez, "Türkiye'nin İktisadi Gelişmesinin Dış Ticaret ve Teknolojik İlerleme Açısından Değerlendirilmesi",Yönetim ve Ekonomi, Cilt 12, Sayı 2, 2005

Ulusal

Dergi

Başkası

Funda Başaran, Telgraf Komisyonu'ndan Türk Telekom'a, Elektrik Mühendisliği Dergisi, Aralık 200

Ulusal

Dergi

Başkası

Erdal Dağtaş, İnternet Katılımcı Demokrasi ve Yurttaşlık Hakları, XII. Türkiye'de Internet Konferansı, 8-10 Kasım 2007

Ulusal

Kitap

Başkası

Kurtar Tanyılmaz, Dünyada ve Türkiye'de Elektronik Sektörü, DİSK Metal İş Yayınları, 2002

Ulusal

Dergi

Başkası

Serhat Yaşgül, Global Politik Ekonomi Açısından Fikri Mülkiyet Hakları: Uluslararası Güç Gösterilerinin Odak Noktası Mı? Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Haziran 2006

Ulusal

Kitap

Başkası

Serhat Yaşgül, “Küreselleşme, ÇUŞ’ler ve Şirket Birleşmeleri: Dünya İlaç Endüstrisi Örneği”, Ed: A. Soyak, Küreselleşme İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar (içinde), Om Yayınevi, 2002.

Ulusal

Dergi

Başkası

Yusuf Balcı, Arife Yılmaz, “Sınai Haklar Sistemi ve TPE’nin Rolü”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, 2005

Ulusal

Kitap

Başkası

Ergin Arıoğlu, Türkiye'de Ar-Ge Politikalarının Kısa Değerlendirilmesi, Ulusal Kanal "Halk Üniversitesi" Programının Sunu Notları, Mart 2003

Ulusal

Dergi

Başkası

Nejat Çoğal, Gümrük Mevzuatında Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Gümrük Dünyası Dergisi, Sayı. 55, 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Barış Alpaslan ve diğerleri, Neoliberal Politikalar-Ulusal Bilim Teknoloji Politikaları Ekseninde Türkiye ve AB: Türkiye'nin Çevreleşmesi, 2. Ulusal İktisat Kongresi, Şubat 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Türkay Dereli ve A. Baykasoğlu,"Ters Mühendislik", Otomasyon Dergisi, Sayı:144, 2004

Ulusal

Dergi

Başkası

Adem Doğan, Sanayi Politikası ve Geleceği: Kuzey-Doğu Asya Örneği, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2005, (31):131--149

Uluslararası

Dergi

Başkası

Ümmühan Gökovalı, “What Do Patent Data Reveal? The Case of Turkish Manufacturing Industries, METU Studies in Development, 32 (June), 2005, pp.21–40.

Ulusal

Kitap

Başkası

Nurdan Aslan, Dünya Ekonomisinde Gelişmeler: Küreselleşme, Ekonomik Entegrasyon İçinde, Ed: O. Küçükahmetoğlu ve diğerleri, Ekin Kitabevi, 2005

Ulusal

Dergi

Başkası

İbrahim Arısoy, "Türkiye’de Sanayileşme ve Temel Göstergeler Açısından Sanayinin Gelişimi", ÇÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, 2005

Ulusal

Dergi

Başkası

Fulden Karadal ve Murat Türk, "İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:1, Sayı: 1, Haziran 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Funda Başaran, "Enformasyon Toplumu Politikaları ve Gelişmekte Olan Ülkeler ", İletişim: Araştırmaları, 2(2), 2004: 7-31

Ulusal

Kitap

Başkası

Hasan Gürak, Ekonomik Büyüme, 2009

Ulusal

Kitap

Başkası

Hasan Gürak, Küresel Ekonomi, 2008

Ulusal

Kitap

Başkası

Kudret Bülbül, Türkiye Küreselleşme Literatürü (1990–2004), Çukurova Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2005

Ulusal

Dergi

Başkası

Osman Demir, İçsel Büyüme Kapsamında Devletin Değişen Rolü, 1.Ulusal Bilgi, Ekonomi Ve Yönetim Kongresi Tebliğleri, Kocaeli, 2002

Ulusal

Dergi

Başkası

A. Ayşen Kaya, "Kalkınmada Teknoloji Geliştirmenin Önemi ve Türkiye'nin Ar-Ge Politikası", Anadolu Üniversitesi, İİBF Dergisi, 381-392, 1997

Ulusal

Dergi

Başkası

Osman Demir, Adem Üzümcü, Serap Duran, "İçsel Büyümede İçselleşme Süreçleri: Türkiye Örneği", DEÜİİBF Dergisi, Cilt 21, Sayı.1, 2006, ss.27-46

Ulusal

Kitap

Başkası

Cem Doğan, Nilay Öcal, Yeni İktisat Politikaları ve Yenilik İktisadına Eleştirel Bir Yaklaşım, Detay Yayınları, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Münevver Soyak, “Yeni Ekonomi ve Yansımaları”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar, Yıl 41, Sayı 284, 2004

Ulusal

Dergi

Başkası

Oğuz Kara, Doktriner Süreçte Ortaya Çıkan Paradigma Ve Paradigma Benzeri Yaklaşımların Sosyo-Kültürel Ve Tarihsel Arka Planı, Bilgiyonetimi.org, 2005

Ulusal

Dergi

Başkası

Pınar Ergül, Didem Şahin, "İktisat İnsan İçindir", Ekonomik Yaklaşım, İktisat İdeolojisi Kongre Dizisi 4, Bildiriler Kitabı, 2006

Ulusal

Dergi

Başkası

Naib Alakbarov, 2007 Nobel İktisat Ödülü Mekanizma Tasarımı Teorisine, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı 513, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Bekir Gövdere, 2008 Nobel Ekonomi Ödülü, TMSF Çatı dergisi, 2009

Ulusal

Kitap

Başkası

Özhan Uluatam, Geçmişe Bakmak / Cumhuriyet Dönemi İktisadi, Mali, Siyasi Olaylar Kronolojisi / 1920–2000, Ankara: İmaj yayıncılık, 2001

Ulusal

Dergi

Başkası

Evrim Turgutlu ve diğerleri, "Türk sigortacılık şirketlerinde etkinlik: Deterministik ve şans kısıtlı veri zarflama analizi", İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 251, Yıl: 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Ekrem Erdem, Osmanlı Para Politikası ve Tağşiş Sistemi, Bankacılık Dergisi, Sayı.56, 2006

Ulusal

Dergi

Başkası

Ozan Bahar, "Türkiye'de Atatürk Döneminde Uygulanan Para Politikaları, Yönetim ve Ekonomi, Sayı.1 , 2004

Ulusal

Dergi

Başkası

Mevlük Karabıçak, "Türkiye'de Ekonomik İstikrarsızlığın Tarihsel Gelişim Süreci", SDÜ, İİBF Dergisi, 2000

Ulusal

Dergi

Başkası

Müjgan Karatosun, Özlem Arıtan,1950 Öncesi ve Sonrası Cumhuriyet Sanayileşmesi Işığında AYDIN TEKSTİL YERLEŞKESİ, Mimarlık, Eylül-Ekim, 2012

Ulusal

Dergi

Başkası

İlhan Dağdelen, “Liberalizasyon”, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 12.10.2004

Uluslararası

Dergi

Başkası

Faik Çelik, GOÜ'lerde Uygulanan IMF Politikaları ve Refah Devleti Anlayışı, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt.4, Sayı.2, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu, IMF-Türkiye İlişkileri, KMU, İİBF Dergisi, 2009

Ulusal

Dergi

Başkası

Murat Baskıcı, "Osmanlı Anadolusu'nda Sigorta Piyasası: 1860-1918", A.Ü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt. 57, Sayı. 4, 2002

Ulusal

Dergi

Başkası

Mahir Çipil, “Türk Sigorta Sektörünün Pazarlama Karması”, Hazine Dergisi, Sayı: 16, 2003

Ulusal

Kitap

Başkası

Ethem Eldem, Bankalar Caddesi: Osmanlı'dan günümüze Voyvoda Caddesi, Osmanlı Bankası Bankacılık ve Finans Tarihi Araştırma ve Belge Merkezi, 2000

Ulusal

Kitap

Başkası

Murat Koraltürk, Türkiye'de ticaret ve sanayi odaları (1880-1952), Denizler Kitabevi, 2002

Ulusal

Dergi

Başkası

Ercan Taşkın, Yelda Şener, "Global Normlu Sigorta Sektörü", Reasüror, Sayı 51

Ulusal

Dergi

Başkası

Aslı İyidoğan, "Sigorta Sektöründe Rekabetin Düzenlenmesi", Reasüror, Sayı, 36

Ulusal

Dergi

Başkası

Ferhat Akbey, Neo-Liberal Dönüşüm Çerçevesinde 5018 Sayılı Kanun’un Değerlendirilmesi, Türkiye'de Yeniden Mali Yapılanma, 20. Türkiye Maliye Sempozyumu, Mayıs 2005

Ulusal

Dergi

Başkası

Cihan Bulut, Ekonomik Yapı ve Politik Analizi Türkiye Ekonomisi Performans Değerlendirmesi, Der Yayınları, 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Mustafa ÇİÇEK, Türkiye'de Bölgesel Dengesizlikler Üzerine Bir Değerlendirme, Türk İdare Dergisi, Sayı.449, 2005

Ulusal

Dergi

Başkası

Cengiz Ekiz, Ali Somel, Türkiye'de Planlama ve Planlama Anlayışının Değişimi, AÜ, SBF, GETA Tartışma Metinleri, No.81, Ocak 2005

Ulusal

Dergi

Başkası

Özer Özçelik, Güner Tuncer, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları, AKU Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Sertan Güleç, 1945-1980 Yılları Arasında Türkiye'de Refah Devleti, Yerel Siyaset Dergisi, Temmuz 2008

Ulusal

Kitap

Başkası

Ümit Akçay, Kapitalizmi Planlamak Türkiye'de Planlama ve DPT'nin Dönüşümü, Sosyal Araştırma Vakfı, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Funda Barboros ve İ. Karatepe, "60'lı Yıllarda Türkiye'ye Planlamadan Bakış", Ege Akademik Bakış, (1),9, 2009

Ulusal

Dergi

Başkası

Aslı Yılmaz, Tasfiye Edilen Devletçilik ve Örgütlenme, Memleket Siyaset Yönetim, S

Ulusal

Kitap

Başkası

Ahmet Ay, Türkiye'de DışTicaret ve Kur Politikası Uygulamaları, Çizgi Yayınları, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Mehmet Şahin, İnsancıl Yüzlü Uyum ve Sosyal Adalet, Çimento İşveren Dergisi, Mart 2005

Ulusal

Kitap

Başkası

Necdet Ar, Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Ücretlerin Gelişimi, Kamu-İş, Ankara, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Nihat Işık, E. Can Kılıç, İnovasyon-Güdümlü Kalkınma: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme, Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, Cilt.1, Sayı.1, Haziran 2012

Ulusal

Kitap

Başkası

Naci Gündoğan, Yoksulluğun Değişen Yüzü: Çalışan Yoksullar, Eskişehir: Anadolu Üniv, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Begüm Köse, "Yoksulluğun Küreselleşmesi", ETHOS, Sayı.2-4, Ekim 2008

Ulusal

Kitap

Başkası

M. Dikkaya, D. Özyakışır, Küreselleşmenin Ekonomi-Politiği, Gazi Kitabevi, Ankara, Eylül 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Mesut Albeni, Murat Karaöz, Türkiye’de Teknolojik Yenilik Üretimi ve Patentler, Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Yıl:1, Sayı:2, 2005

Ulusal

Dergi

Başkası

Ramazan Acun, Elektronik İmza, Elektronik Zaman Damgası ve Eser Sahipliği, Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Yıl:3, Sayı:12, 2007

Ulusal

Kitap

Başkası

Ramazan Acun, Fikir ve Sanat Eserleri Alanında Türkiye'de Toplu Hak Yönetimi, Fikri ve Sınaî Haklar Dergisi, Yıl:4, Sayı:14, 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Ümmühan Gökovalı, Kurtuluş Bozkurt, "FSMH Olarak Patentler: Dünya Ve Türkiye Açısından Tarihsel Bir Bakış", MU SBE Dergisi, Sayı. 17, Güz 2006

Ulusal

Dergi

Başkası

Seyhan Taş, "FSMH Alanında Sorunlar Gelişmeler ve Türkiye-AB İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme", Selçuk Üniversitesi Karaman İİBF Dergisi, Sayı 10, Yıl 9, 2006

Ulusal

Kitap

Başkası

Rüstem Bülbül, Sözleşmeli Personelin Hukuki Statüsü, DEMUD Araştırma Raporları, 2005

Ulusal

Kitap

Başkası

Nazlı Maç, "Bölge Kalkınma Ajansları ve Türkiye", Konya Ticaret Odası Etüt Araştırma Servisi, Araştırma Raporu, 16.2.2006

Ulusal

Kitap

Başkası

A. Ulvi Özdemir, Türkiye'de Avrupa Birliği Karşıtlığının Tarihi, Alter Yayınları, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Murat Ali Dulupcu, Bölgesel Politikalar Kopyalanabilir mi?, TEPAV, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, ODTÜ, 7-8 Eylül 2006

Ulusal

Kitap

Başkası

Serap Benligiray, İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişme Süreci Ve Lisansüstü Tezler Üzerine Etkisi, Anadolu Üniv. 2007

Ulusal

Kitap

Başkası

Birgül. A. Güler, 657'yi Değiştirmek, AÜ,SBF, Yönetim Bilimleri ABD, 9 Haziran 2010

Ulusal

Kitap

Başkası

B. Ali Eşiyok, Türkiye Ekonomisinde İhracata Yönelik Büyüme Modeli ve İmalat Sanayiinin Yapısı, Türkiye Kalkınma Bankası Araştırma Müdürlüğü, Ankara, 2002

Ulusal

Kitap

Başkası

B. Ali Eşiyok, Türkiye Ekonomisinde Yeniden Yapılanma Sürecinde İhracat ve Rekabet Gücünde Gelişmeler, Türkiye Kalkınma Bankası Araştırma Müdürlüğü, Ankara, 2001

Ulusal

Kitap

Başkası

Hakan Mıhçı, Göreli Geri Kalmışlıktan Kurtulma Hamlesi ve Türkiye'de Planlı Kalkınma Deneyimi (1963-1983), Mülkiye Dergisi Cilt 25, Sayı 231.

Ulusal

Dergi

Başkası

İ. Cem AY, "2.Dünya Savaşı Ulusal Planlama Faaliyetleri...", İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 62, 2012

Ulusal

Dergi

Başkası

Murat Ali Dulupcu, Bölgesel Politikalar Kopyalanabilir mi?, TEPAV, Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, ODTÜ, 7-8 Eylül 2006

Ulusal

Kitap

Başkası

Tuncay Can, Sektörler arası İlişkilerin Markov Zincirleri ile Analizi ve Tahmini: Türkiye Örneği, Derin Yayınları, 2006

Ulusal

Dergi

Başkası

Münevver Soyak, "Rant ve Rant Aramanın Ekonomi Politiği: Eleştirel Bir Yaklaşım", Bilim ve Ütopya Dergisi, Sayı: 160, Ekim 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Mustafa Çiçek, Tarımsal Planlama ve Bölgesel Politikalar’ın Desteklenmesi, Türk İdare Dergisi, Haziran 2008

Ulusal

Kitap

Başkası

Muhittin Adıgüzel, Kalkınma ve Kalkınma Bankacılığı, Turhan Kitabevi, 2006

Ulusal

Kitap

Başkası

Kamu Yönetimi: Yapıişleyiş Reform, Ed. Barış Övgün, Ankara Üniv: KAYAUM Yayınları, 2009

Ulusal

Dergi

Başkası

Sedat Şimşek, Küreselleşme Sürecinde Çokuluslu Şirketler ve İnternetin Önemi, Selçuk İletişim Dergisi, 2007

Ulusal

Kitap

Başkası

Halil Seyidoğlu, Uluslararası İktisat, Teori Politika, Güzem Yayınları, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Nurettin Abacıoğlu, Ahmet A. Dikmen, Meta Olarak İlaçta Sınai ve Fikri Mülkiyet Rejiminin Ekonomi Politiği, Üniversite ve Toplum, Ocak 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Özgür Tonus, GB Sonrasında Türkiye'de Dışa Açıklık ve Sanayileşme, Dumlupınar Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı.17. Nisan 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Barış Alpaslan ve diğerleri, Neoliberal Politikalar-Ulusal Bilim Teknoloji Politikaları Ekseninde Türkiye ve AB: Türkiye'nin Çevreleşmesi, 2. Ulusal İktisat Kongresi, Şubat 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Pelin Ö. Güney ve Oktay S. Akbay, "AB'nin Sanayi Politikası ve Türk Sanayisine Etkileri", ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı, 2008

Ulusal

Kitap

Başkası

Mahmut Kiper, Üretim Ekonomisi İçin Sanayi ve Teknoloji Politikaları, USİAD, 2009

Ulusal

Dergi

Başkası

Ali Yavuz, "Bir Maliye politikası Aracı Olarak Yatırım Teşviklerinin Özel Kesim Yatırımları ve İstihdam Üzerine Etkisi", SDÜ, İİBF Dergisi, C.15, S.11,2010

Ulusal

Dergi

Başkası

Mustafa Talas, Türkiye'de Sanayi Teşviki Uygulamaları, Doğuş Kütüphanesi, 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Ahmet Karaaslan, Hüseyin Karatay, Küresel Ekonomik Sisteme Entegrasyon Sürecinde Türkiye Ekonomisinin Küresel Rekabet Gücü, DPÜ,Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2002

Ulusal

Dergi

Başkası

Ayşe Durgun, "Isparta Turizminin Swot Analizi, Süleyman Demirel Üniversitesi, SBE Dergisi, Vol.3, Sayı.5, 2007

Ulusal

Dergi

Başkası

Metin Ercan, "Dünyada ve Türkiye'de Ar-Ge", Dış Ticarette Durum, Ocak 2008

Ulusal

Kitap

Başkası

Teoman Pamukçu ve diğerleri, Bilim ve Teknoloji Çağında Türkiye'de İnavasyon Faaliyetleri, TÜBİTAK, 2010

Ulusal

Kitap

Başkası

Gazi Uçkun ve diğerleri, Ar-Ge Elemanı Kimdir?, Üniversite Sanayi İşbirliği Kongresi, ÜSAM, Adana, 2008

Ulusal

Kitap

Başkası

Gazi Uçkun ve diğerleri, Türkiye'de Ar-Ge Uygulamalarına Yönelik Destek Politikalarının Değerlendirilmesi ve Öneriler, ÜSAM, Adana, 2008

Ulusal

Kitap

Başkası

Oktay Alnıak ve Diğerleri, Türkiye'nin 2013 yılı Teknik Vizyonu, Bilgeasam, Rapor No. 12, 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Muhammet Karataş ve Eda Çankaya, "İktisadi Kalkınma Sürecinde Beşeri Sermayeye İlişkin Bir İnceleme",MAE SBE Dergisi, Sayı 2, 2010

Ulusal

Kitap

Başkası

Nihat Işık ve E. Can Kılıç, "Bölgesel Kalkınma'da ArGe ve İnovasyonun Önemi: Karşılaştırmalı Bir Analiz", ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, EKİM 2011, 6(2), 9-54

Ulusal

Kitap

Başkası

M. Dikkaya, D. Özyakışır, Küreselleşmenin Ekonomi-Politiği, Gazi Kitabevi, Ankara, Eylül 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Kemal Can Kılıç ve diğerleri, “Sürdürülebilir Rekabet Üstünlüğünün Sağlanmasında Bilgiye Bakış Açısının Rolü: Kapalı Bilginin Yeni Ürünlere Dönüşümü”, ÇÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 13, Sayı.1, 2004

Ulusal

Dergi

Başkası

Yener Top, İlker Akyüz, Türkiye Orman Ürünleri Sanayi'nde Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, SDÜ Orman Fak. Dergisi, Sayı.2, 2009

Ulusal

Dergi

Başkası

Mübariz Yolçiyev, "Azerbaycan Hukukunda Marka Hakkının Korunması", Erzincan Üni. Hukuk Fak. Dergisi, 2008

Ulusal

Dergi

Başkası

Yurtsever Cephe İşçi Birliği, Haber Bülteni, Kasım 2009

Ulusal

Kitap

Başkası

Nadir Eroğlu, İlhan Eroğlu, IMF-Türkiye İlişkileri, KMU, İİBF Dergisi, 2009

Ulusal

Dergi

Başkası

Semanur Soyyiğit, "Türkiye'de İhracata Dayalı Sanayileşme Stratejisi Uygulamaları...", İktisat Fakültesi Mecmuası, 2010

Uluslararası

Dergi

Başkası

Gonca Uluocak ve Arzu Çoban, "Uluslararası Yardımın İnsanı Boyutu", Ulusalararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2011

Ulusal

Kitap

Başkası

Muhsin Kar, "Rusya'nın Makroekonomik Yapısı", Rusya Raporu, Stratejik Düşünce Enstitüsü, Mayıs 2010

Ulusal

Kitap

Başkası

İlhami Yurdakul, Aziz şehre leziz su: Dersaadet, İstanbul su şirketi, 1873-1933, 2010

Ulusal

Kitap

Başkası

Elif Aksu Kaya, Emek Süreçlerinde Dönüşüm ve Mühendis Emeği, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası E-kitap, Ankara, 2012

Ulusal

Kitap

Başkası

Deniz Tören, Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları, Global Politik Araştırmalar Merkezi, Rapor No:7, Ocak 2011

Ulusal

Dergi

Başkası

Veysel Şişek, Stratejik Planlama, İPUDER, 2011

Ulusal

Dergi

Başkası

Şebnem Uralcan, Sigorta Sektöründe Ölüm Katılğı ve Değişim Faaliyetlerinin Analizi, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Sayı.5, Temmuz 2011

Ulusal

Dergi

Başkası

Murat Tek, "Türkiye’de İ Özel İdarelerinin Vizyonları ve Misyonları Üzerine Bir değerlendirme", Çağdaş Yönetimler, Cilt 10, 2010

Ulusal

Dergi

Başkası

Özgür Saraç, "Yarı Çevrenin Küresel Meta Zinciriyle Bağlanması", Mülkiye Dergisi,Sayı:270, 2011

Uluslararası

Dergi

Başkası

C. Okan Tuncel, N, Ölmezoğulları, "Türk Otomotiv Sanayinde Firma Ölçeginde Teknolojik Yetenek Düzeyinin Araştırılması", Anadolu International Conference in Economics II, Eskişehir, 2011

Uluslararası

Dergi

Başkası

Research papers "Societal Innovations for Global Growth", National Sustainable Development under Globalization Conditions, 2012, 1(1)

Ulusal

Kitap

Başkası

Ali Uçar ve diğerleri, Okullarda Stratejik Plan Hazirlama Klavuzu, İstanbul İl Mİlli Eğitim Müdürlüğü, 2010

Ulusal

Dergi

Başkası

C.Okan Tuncel, Hasan Bakır ,Yenilik Temelli Bir Bölgesel Gelisme Sürecinde Kalkınma Ajanslarının Yeri,B usiness and Economics Research Journal , Vol.1, No.4, 2010

Uluslararası

Dergi

Başkası

C. Okan Tuncel, Ar&Ge Tabanlı Büyüme Modelleri ve Geç Sanayileşen Ülkeler İçin Politika Önerileri, Anadolu International Conference in Economics June 17-19, 2009, Eskişehir, Turkey

Uluslararası

Dergi

Başkası

N. Gümüş,A. İlhan, "Küreselleşme ve Öğretim Elemanlarına Göre Türkiye Üniversitelerindeki Coğrafya Bölümlerine Etkisi, Western Anotolia Journal of Educational Science, Vol.3, No.2, 2012

Ulusal

Kitap

Başkası

Nihat Işık, Efe Can Kılınç, İnovasyon-Güdümlü Kalkınma: Avrupa Birliği Ülkeleri ve Türkiye Üzerine Bir İnceleme,Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Cilt.1, Sayı.1, Haziran 2012

Ulusal

Dergi

Başkası

Zafer Toprak, Kitaplar Arasında, Tombak, Sayı.23, 1998

Ulusal

Dergi

Başkası

Nuray Ergüneş, Banka Sermayesi Üzerinden Sınıf İçi Çatışmaları Anlamak, Praksis, No.19, 2012

Uluslararası

Dergi

Başkası

Рынок страховых услуг Турецкой республики в системе мирового страхового хозяйства, Mockba, 2009

Ulusal

Dergi

Başkası

R. Çiçek ve S.Avderen, "Sağlık Turizmi Açısından İç Anadolu Bölgesi’ndeki Kaplıca ve Termal Tesislerin Mevcut Yapısının ve Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 15 (25): 25-35, 2013,

Uluslararası

Dergi

Başkası

S. Apak, E. Atay, "Industrial Policy and Climate Change Management of Turkeyas an EU candidate country", 2 nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, 2012

Ulusal

Kitap

Kendisi

Teknolojik Gelişme ve Özelleştirme, Kavram Yayınları, 1996

Ulusal

Kitap

Kendisi

Planlı Dönemde Sanayileşme, 75 Yılda Çarklardan Ciplere, 1999

Ulusal

Kitap

Kendisi

Doğu Asya'da Teknolojik Yetenek ve Sınai Derinleşme, MÜİİBF Dergisi, 1998

Ulusal

Kitap

Kendisi

Küreselleşme, Teknoloji Politikası, Türkiye, Om Yayınları, 2002

Ulusal

Dergi

Kendisi

Türkiye'de İktisadi Planlama:DPT'yeİhtiyaç Var mı?, Doğuş Üniv. Dergisi, 2003

Ulusal

Dergi

Kendisi

Ertelenen 9. Kalkınma Planı ve Türkiye'de Planlamanın Geleceği Üzerine Bir Not, Bilim ve Ütopya, 2005

Ulusal

Dergi

Kendisi

Teknolojik Gelişme: TürkTelekomünikasyon Sektöründe Teknolojik Yetenek, Doktora Tezi, 1994

Ulusal

Dergi

Kendisi

Özelleştirme: SorunYalnızca Etinlik mi?, Ekonomik Yaklaşım, 1995

Ulusal

Dergi

Kendisi

Teknolojik Gelişme: Neoklasik ve Evrimci Kuramlar Açısındran Bir Değerlendirem, Ekonomik Yaklaşım, 1995

Ulusal

Dergi

Kendisi

Ansal ve Soyak, Özelleştirmede Yabancı Ortağın Teknoloi Geliştirme Faaliyetleri, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 1998

Uluslararası

Dergi

Kendisi

Technology Policy: Patent Protection and Industrial R&D Subsidies in Turkey,the 2. jouint International Symposium, Slesian University, 2002

Ulusal

Dergi

Kendisi

Doğu Asya'da Teknolojik Yetenek ve Sınai Derinleşme, MÜİİBF Dergisi, 1998

Ulusal

Dergi

Kendisi

Bir Teknoloji Politikasızılığı Belgesi, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 1997

Ulusal

Kitap

Kendisi

Günümüzü Yansıtan Bir Sektör, 75 Yılda Çarklardan Ciplere, 1999

Ulusal

Dergi

Kendisi

Teknolojik Gelişme ve İnsan Faktörü, Banka ve Ekonomik Yorumlar, 1995

Uluslararası

Dergi

Kendisi

The main objective of Turkey's industrial policy towards EA Membership, UNITECH, 2004

Ulusal

Dergi

Kendisi

Günümüzü Yansıtan Bir Sektör, 75 Yılda Çarklardan Ciplere, 1999

Ulusal

Dergi

Kendisi

Bir Teknoloji Politikasızılığı Belgesi, Cumhuriyet Bilim ve Teknik, 1997

Ulusal

Kitap

Kendisi

Doğu Asya'da Teknolojik Yetenek ve Sınai Derinleşme, MÜİİBF Dergisi, 1998

Ulusal

Kitap

Kendisi

Türkiye'de İktisadi Planlama:DPT'yeİhtiyaç Var mı?, Doğuş Üniv. Dergisi, 2003

Ulusal

Kitap

Kendisi

Ulusaldan Uluslararasına İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi, Der yayınları, 2006

Ulusal

Dergi

Kendisi

Soyak ve Bahçekapılı, “İktisadi Krizler-IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları ", İktisat, İşletme ve Finans, Yıl.13, Sayı.144, 1998

Ulusal

Dergi

Kendisi

Ertelenen 9. Kalkınma Planı ve Türkiye'de Planlamanın Geleceği Üzerine Bir Not, Bilim ve Ütopya, 2005

Ulusal

Dergi

Kendisi

Ulusaldan Uluslararasına İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi, Der yayınları, 2006

Ulusal

Kitap

Kendisi

Genç Cumhuriyette İktisadi Yapı ve Finans (1923-45), İMKB Yayınları, 1999

Ulusal

Dergi

Kendisi

Ulusaldan Uluslararasına İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi, Der yayınları, 2006

Uluslararası

Dergi

Kendisi

Küreselleşme: İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar, Om Yayınları, 2002

Uluslararası

Dergi

Kendisi

Soyak ve Bahçekapılı, “İktisadi Krizler-IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları ", İktisat, İşletme ve Finans, Yıl.13, Sayı.144, 1998

Uluslararası

Dergi

Kendisi

Teknolojik Gelişme ve Özelleştirme: Telekomünikasyon Sektörü, Kavram Yayınları, 1996

Ulusal

Dergi

Kendisi

Ulusaldan Uluslarüstüne İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi, Der Yayınları, 2006

Ulusal

Dergi

Kendisi

Türkiye’nin Kalkınma Anlayışının Dönüşümünde IMF -Dünya Bankası Yapısal Uyum Politikalarının Rolü, Bilim ve Ütopya, 2009

Ulusal

Dergi

Kendisi

Yapısal Uyum Politikaları ve Ulusal Planlamanın İflası (III)”, Ulus Gazetesi, 10 Mayıs 2010

Uluslarararası

Kitap

Başkası

Neoliberal Education Reforms: A Global Analysis: A Critical Analysis, Editör: David Turner, Hüseyin Yolcu, Routledge, Newyork, 2014

 

Ulusal

Kitap

Başkası

TC İktisat Tarihi, Kemal Yakut ve diğerleri, Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi Yayırları, 2013

Uluslarararası

Kitap

Başkası

Economic Behavior, Game Theory, and Technology in Emerging Markets, Editör: Bryan Christiansen,Muslum Basilgan, IGI Global, USA, 2014

Ulusal

Dergi

Başkası

C. Işık, Patent Harcamaları ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişki, Sosyoekonomi Dergisi, 2014-1

Ulusal

Dergi

Başkası

Y. Üçler, Z. Karaçor, Bölgesel Kalkınmada Üniversite - Sanayi İşbirliği: Konya Örneği, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 31, 2014, ss. 167-18

Ulusal

Kitap

Başkası

Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Karaman Bölgesi  Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi, 2013

Uluslararası

Dergi

Başkası

Davood Feiz, Hamidreza Tazikeh, Mianda, Indentifying the Factors Effective in the Technology Diffusion in the Industrial Clusters Mahdi Rohollahi, APJEM Arth Prabhand: A Journal of Economics and Management Vol. 3 Issue 6 June 2014, ISSN 2278-0629 , pp. 131-146

Uluslararası

Dergi

Başkası

Douglas Obura, The Impact of the Privatization of Uganda Telecommunication to Socio-Economic Development of Uganda (A Case Study of Kampala and Lira Districts), Sebelas Maret University
March 13, 2014

Uluslararası

Dergi

Başkası

(3 ayrı çalışmaya)

Murat Ali Dulupçu, Murat Karaöz, Onur Sungur,Hidayet Ünlü

Cluster(ing) Policies in Turkey: The Impact of Internationalization or the Imitation of Internationals,

Uluslararası

Kitap

Başkası

Gungor Surmeli, The Enforcement of Intellectual Property Rights (IPR) in Turkey in the EU, Durham University, 2011

Ulusal

Kitap

Başkası

Bahar Berberoğlu, G-20 Ülkelerinde Bilgi ve  Bilgi Ekonomisi, XVII. AKADEMİK BİLİŞİM KONFERANSI -- AB 2015
4-6 Şubat 2015
, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

Uluslararası

Kitap

Başkası

Ahmet Kesik, Development Planning in Turkey: An Assessment,

Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy, Public Administration, Governance and Globalization Volume 13, 2015,pp. 77-113

Ulusal

Dergi

Başkası

Kuddusi Yazıcı, DÜNYADAKi KAMUSAL PLANLAMA
UYGULAMALARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE ÖNERĠLER,  Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi - Cilt:13 Sayı:1 (Ocak 2015)

Ulusal

Dergi

Başkası

K. Yazıcı , TÜRKİYE’DE KAMU YÖNETİMİNDE PLANLAMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ve ULUSAL PLANLAMA İLE İLGİLİ ÖNERİLER, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University Journal of Social Sciences 4 (2015) 68-96

Uluslararası

Kitap

Başkası

Banu Akdenizli (Ed),  Digital Transformations in Turkey: Current Perspectives in Communication Studies, Lexington Books, 2015 

Ulusal

Dergi

Başkası

A. Kalem, TÜRKİYE'DEKİ KAMU YATIRIMLARININ ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ, Kalkınma Bakanlığı Uzmanlık Tezi, 2015

Ulusal

Dergi

Başkası

A. Bayram, TÜRKİYE'DE İL ÖZEL İDARELERİNİN EĞİTİM YATIRIM HARCAMALARI VE HALKIN EĞİTİM YATIRIMLARINA KATKISININ ÇÖZÜMLENMESİ, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015

 

Ulusal

Dergi

Başkası

YS YAŞGÜL, "Patent Koruması İleri Teknoloji İçeren Ürünlerin İthalatını Arttırıyor mu? Türkiye Örneği", Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2015

 

Uluslararası

Kitap

Başkası

Murad Tiryakioğlu, Integrating National Learning Systems in Economic Planning: A New Approach to Economic Planning, Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy, Public Administration, Governance and Globalization Volume 13, 2015, pp 377-392

Uluslararası

Kitap

Başkası

Sumiko Kawabe, Japanese Firms and Turkish Economic Development, Batı Şehir Üniversitesi, No.11, Mayıs 2015

Uluslararası

Dergi

Başkası

Bahar Şanlı, Elif Haykır Hobikoğlu, “International Technological Diffusion Channels, and Technology Policies in Turkey”, World Conference on Technology, Innovation and Entrepreneurship Volume 195, 3 July 2015, pp1012–1021

 

Uluslararası

Dergi

Başkası

Suleymanov, Elchin and Aliyev, Khatai (2015): Macroeconomıc Analysıs And Graphıcal Interpretatıon Of Azerbaıjan Economy In 1991-2012. Published in: Expert Journal of Economics , Vol. 3, No. 1 (18. April 2015): pp. 40-49.