Anasayfa

MÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü

İktisat Politikası Doktora Programı

 'Türkiye’de İktisadi Planlama Uygulamaları'

 

(2016–2017) Okuma Listesi

 

T. Ateş, A. Soyak, N. Eroğlu, Z. Kaban, Osmanlı’dan Günümüze Türk Finans Tarihi (Cilt 2),  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Creative Yayıncılık, 1999. Y. Kepenek, Türkiye Ekonomisi, Ankara: Teori Yayınları, 1987.
A. Soyak, 'İçeriği Öncüllerinden Belli Bir Plan: Onuncu Kalkınma Planı, Bilim ve Ütopya Dergisi, Mart 2013 Y. Küçük, Planlama, Kalkınma ve Türkiye, Gerçek Yayınevi, 1971.
O. Baydar (Ed), Günümüzü Yansıtan Bir Sektör: Telekomünikasyon, 75 Yılda Çarklardan Chip’lere, , Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, Nisan 1999 Y.S. Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, 1923–50, Ankara: Yurt Yayınları, 1986.
A. Soyak, ‘Ulusaldan Uluslarüstüne’ İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi, İstanbul: Der Yayınları, Genişletilmiş 3. Baskı, 2013 C. Ekiz, A.Somel, Türkiye'de Planlama ve Planlama Anlayışının Değişimi, AÜ, SBF, GETA Tartışma Metinleri, No.81, Ocak 2005
DPT, 9. Kalkınma Planı (2007–2013), Ankara, 2006

Y.S. Tezel, “1934 Sanayi Programı ve Türkiye’de İktisadi Devletçilik’in Tarihindeki Yeri”, Görüş, Kasım 1993, ss.82–89

DPT, 10. Kalkınma Planı (2014–2018), Ankara, 2013

S. Sezen, Devletçilikten Özelleştirmeye Türkiye’de Planlama, TODAİE Yayınları, 1999.
K. Boratav, Türkiye İktisat Tarihi (1908-2009), İstanbul: İmge Yayınevi, 2012 H. Mıhçı, Göreli Geri Kalmışlıktan Kurtulma Hamlesi ve Türkiye'de Planlı Kalkınma Deneyimi (1963-1983), Mülkiye Dergisi Cilt 25, Sayı 231, 2001
  N. Ekzen, Türkiye Kısa İktisat Tarihi, ODTÜ Yayıncılık, 2009
Öğr. Üyesi. Prof. Dr. Alkan Soyak