Gedik üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Uluslararası Ticaret Teori ve Politika-Doktora Dersi

(2018–2019 Bahar Dönemi)

Seminer Listesi

 

 

SUNUŞ YAPACAK ÖĞRENCİ

 

SEMİNER KONUSU

 

     PUAN

 

 

IMF-DB İstikrar ve Yapısal Uyum Programları: Ülke Deneyimleri

 

 

Neoliberal politikalar, küreselleşme ve Özelleştirme: Türkiye Deneyimi

 

 

Üyelikten Günümüze Türkiye-IMF İlişkileri ve Türkiye Ekonomi Politikalarına Etkileri

 

 

Türkiye’de sanayileşme stratejileri ve dış ticaret politikaları (1923'den Günümüze)

 

 

 

 

Doğu Asya Ülkelerinin Sanayileşme ve Kalkınma Deneyimleri: G. Kore örneği

 

Küreselleşmenin İktisadi Boyutu ve GOÜ'lerde Makroekonomik Politikalara Etkisi: Türkiye Örneği

 

 

II. Savaş sonrası uluslararası ekonomik kuruluşların Küreselleşme sürecine Etkisi

 

 

Çokuluslu Şirketler, Doğrudan Yabancı Sermaye yatırımları, Gelişmekte Olan Ülkelere Etkileri: Türkiye Deneyimi

 

 

 

Gümrük Birliğinin Türk Ekonomisine etkileri

 

 

 

 

AB sürecinde Türk Sanayinin Rekabet Gücü Analizi

 

 

.