Alkan Soyak

 Teknolojik Gelişme ve Özelleştirme: Telekomünikasyon Sektörü Üzerine Bir Deneme,

İstanbul: Kavram Yayınları, 1996

 ÖNSÖZ

 Teknoloji, teknolojik gelişme ve AGÜ'lerin teknolojik yeteneği üzerine iktisat yazınında önemli tartışmalar söz konusudur. Genelde azgelişmiş ülkelere yönelik olarak firma ve sektör bazında yapılan ampirik çalışmalar, bu ülkelerde önemli bir teknolojik yetenek birikiminin varlığını ortaya çıkarmaktadır. Türkiye' de ise teknolojik yeteneğe yönelik çalışmaların oldukça sınırlı kaldığı gözlenmektedir. Çalışmanın yapılmasında bu durumdan etkilenildiği kadar, gelişme süreci içinde olan Türkiye'nin teknoloji konusunda belirli bir politikasının olması gerekliliği de önemli bir belirleyici durumundadır. Özellikle gümrük birliği, dışa açılma ve globalleşme gibi olguların öne çıkarıldığı bir dönemde, rekabetçi olabileceğimiz anahtar sektörlere yönelik bir teknoloji politikasının gerekliliği daha da önemli hale gelmektedir.

 Bu çalışma 1994 yılında M.Ü Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı’nda sunulan, Teknolojik Gelişme: Türk Telekomünikasyon Sektöründe Teknolojik Yetenek isimli doktora tezine dayalı olarak hazırlanmıştır. Kitap halini alırken biraz daha genelleştirilmeye ve güncelleştirilmeye çalışılmıştır. Her çalışmada olduğu gibi bu çalışmada da hiç kuşkusuz bir çok kişinin yardım ve desteği söz konusudur. Başta yönlendirici eleştirileriyle katkıda bulunan tez danışmanım Prof. Dr Orhan Sezgin'e, kuramsal tartışmaların gelişiminde ve uygulamaya yönelik açılımlarda samimi yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr Hacer Ansal ve Doç. Dr Osman Küçükahmetoğlu'na burada teşekkürü bir borç bilirim.  Ayrıca, özellikle alan araştırmaları sırasında önemli yardımlarını gördüğüm ve adını açıklayamadığım bir çok firma yetkilisine, mühendis ve dernek başkanına, bu çalışmaya olan katkılarından dolayı şükranlarımı sunarım. Doğaldır ki, her çalışmada olabileceği gibi, bu çalışmadaki olası tüm eksiklikler ve hatalar bana aittir.

 Alkan SOYAK,  İstanbul,   1995