(Anasayfa)

 

TEZLER VE YAYINLAR

TEZLER

 

Yüksek Lisans Tezi:
1-Alkan Soyak, Elektronik Sanayinin AGÜ'lere Yayılma Mekanizması ve Türk Elektronik Sanayii, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1989.

Doktora Tezi:
2-Alkan Soyak, Teknolojik Gelişme: Türk Telekomünikasyon Sektöründe Teknolojik Yetenek, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1994. 

YAYINLAR

 

Ulusal Kitaplar, Kitap Bölümleri Ve Derlemeler (Tanıtım Linki)

 

1-Alkan Soyak, Teknolojik Gelişme ve Özelleştirme, Telekomünikasyon Sektörü Üzerine Bir Deneme, İstanbul: Kavram Yayınları, 1996. (Doktora tezine dayalı)

 

2-Haydar Kazgan, Alkan Soyak, Murat Koraltürk Cumhuriyet’in 75 Yıllık Sigortacısı: Koç Allianz, Creative Yayıncılık, 1998.

 

3-Alkan Soyak, Günümüzü Yansıtan Bir Sektör: Telekomünikasyon, 75 Yılda Çarklardan Chip’lere, Ed: Oya Baydar, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, Nisan 1999, ss.241-252.

 

4-Alkan Soyak, Planlı Dönemde Sanayileşme, 75 Yılda Çarklardan Chip’lere, Ed: Oya Baydar, Tarih Vakfı Yayınları,  İstanbul, Nisan 1999, ss.167-181.

 

5-Alkan Soyak, Genç Cumhuriyet’te İktisadi Yapı ve Finans (1923–1945), Osmanlı’dan Günümüze  Türk Finans Tarihi (İçinde), Ed: Haydar Kazgan ve Diğerleri,  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Creative Yayıncılık, 1999, ss.27-210.

 

6-Alkan Soyak, Küreselleşme Sürecinde Ulusal Teknoloji Politikası ve Türkiye: Sınai Mülkiyet Hakları ve Ar-Ge Teşvikleri Açısından Bir Çözümleme, İstanbul: Bilim ve Teknik Yayınevi, 2000.

 

7-Alkan Soyak," Küreselleşme, Teknoloji Politikası, Türkiye", "Küreselleşme: İktisadi Yönelimler ve Sosyopolitik Karşıtlıklar, (içinde), Ed: Alkan Soyak,  İstanbul: Om Yayınevi 2002.  

 

8-Alkan Soyak, ‘Ulusaldan Uluslarüstüne’ İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi, İstanbul: Der Yayınları, Şubat 2004

 

                           ‘Ulusaldan Uluslarüstüne’ İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi, İstanbul: Der Yayınları, Genişletilmiş 2. Baskı, Mayıs 2006

 

                           ‘Ulusaldan Uluslarüstüne’ İktisadi Planlama ve Türkiye Deneyimi, İstanbul: Der Yayınları, Genişletilmiş 3. Baskı, Mayıs 2013

 

9-Alkan Soyak, Teknoekonomi: Seçme Yazılar, İstanbul: Der Yayınları, 2008

 

                             Teknoekonomi, 2. basım , İstanbul Der Yayınları, 2011

 

10-Alkan Soyak, Krizalit: Ekonomiye ve Hayata Dair Yazılar, İstanbul: Derin Yayınları, 2008

 

11-Alkan Soyak, Türkiye’ye Yönelik Yabancı Turizmin İktisadi Etkileri: Akdeniz ve Ege Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: Derin Yayınları, Şubat 2005 

                             Türkiye’ye Yönelik Yabancı Turizmin İktisadi Etkileri: Akdeniz ve Ege Bölgeleri Üzerine Bir Araştırma, İstanbul: Derin Yayınları, 2. Baskı, Ekim 2009

 

12 . Alkan Soyak, Ekonomi ve Politikada Ulusal Tavır, Derin Yayınları, İstanbul, 2011

 

 

Uluslararası Kitap

 

1. Alkan Soyak, “Economic Structure and Finance System (1923–1945)” (translated), Turkish Financial History from the Ottoman Empire to the Present (Vol. 2), Ed: Haydar Kazgan and Others, Istanbul: ISE Publications,  1999, pp.27-210.

 

Uluslararası Bildiriler

 

 

1-  Alkan Soyak, Geçmişten Günümüze Teknolojik Yakalama Literatürünün Evrimi ve Türkiye Üzerine Tespitler, 3. Uluslararası İzmir İktisat Kongresi, 12-13 Mart 2021, İZMİR, İzmir, Türkiye, 12 - 13  Mart 2021, Program

 

2-Serkan Soyak, Alkan Soyak, "Sanayi 4.0 Döneminde Pazarlamada Dijital Arayışlar ve Bazı Küresel Şirketlerden Örnekler", 5.th International Multidisciplinary Studies Congress, Procceding Book, Vol.3,  pp.26-38, 2-3 November,  2018. Antalya Conference, (Full Text )

 

3-Alkan Soyak, Nadir Eroğlu, "Türkiye’nin Kalkınma Anlayışının Dönüşümünde IMF -Dünya Bankası Yapısal Uyum Politikalarının Rolü", International Symposium on Globalization, Democratization and Turkey, March, 27th-30th, Antalya, 2008.

 

4-Alkan Soyak, Münevver Soyak, The Economic Impact Of Foreign Tourism in Turkey: A case study of the Mediterranean and Aegean Region, International Conference on Service Industry:Challengens and Opportunites, International Center, WCAS, Muscat,13-14 Sept. 2006 (Accepted Paper)

 

5-Alkan Soyak, “The Main Objective Of Turkey’s Industrial Policy Towards EU Membership: Is It Realistic Or Not?” International Scientific Conference, Technical University Of Gabrovo, UNITECH '04, Proceedings, Vol III, Gabrovo- Bulgaria, 18–19  November  2004, pp:174-179.

 

6-Alkan Soyak, Zenfira Nesırova, “Küreselleşme Sürecinde IMF Politikalarının Sonuçları: Azerbaycan Deneyimi”, Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya, Azerbaycan Eğitim Bakanlığı-İktisatçılar Birliği-Qafqaz Üniversitesi, Bakü- Azerbaycan, 12-13 Mayıs 2003, ss: 14-20  

 

7. Alkan Soyak, “Technology Policy: Patent Protection and Industrial R&D Subsidies in Turkey”, Transition Countries Joining The European Union, The 2nd  Joint International Symposium, Silesian University in Opava, Karvina-Czech Republic, 2002, pp:86-

 

8-Hacer K. Ansal, Alkan Soyak, “Impact of Privatization on R&D Activities: The Case of Turkish Telecommunications Industry”, Civilazition, Modern Technology and Sustainable Development, The 8 th International Conference on Management of Technology, Conference Proceedings, IAMOT, Cairo-Egypt, 1999, pp: 39-49.

 

 

 

 

 

Alan Endeksli Makaleler:

 

1-Alkan Soyak, “Özelleştirme: Sorun Yalnızca Etkinlik mi?”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt.6, Sayı 17-18, 1995, ss.127-150

 

2-Alkan Soyak, “Teknolojik Gelişme: Neoklasik ve Evrimci Kuramlar Açısından Bir Değerlendirme”, Ekonomik Yaklaşım, Cilt.6, Sayı.15, Kış 1995, ss.93-107. (Doktora tezine dayalı)

 

3-Hacer Ansal, Alkan Soyak, “Özelleştirmede Yabancı Ortağın Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri Üzerine Etkisi: Telekomünikasyon Deneyimi”,  İktisat, İşletme ve Finans, Yıl.13, Sayı. 142, 1998, ss.22-37. (Doktora tezine dayalı)

 

4-Alkan Soyak, Cengiz Bahçekapılı, “İktisadi Krizler-IMF Politikaları İlişkisi ve Finance and Development Dergisindeki Yansımaları ", İktisat, İşletme ve Finans, Yıl.13, Sayı.144, 1998, ss.48–61.

 

 

Ulusal Hakemli (YÖK'ün Ulusal Hakemli Dergi Koşullarına Uyan) Dergilerdeki Makaleler

 

1-Alkan Soyak, “Uluslararası İşbölümünün Evrimi ve G. Doğu Asya Ülkelerinin Konumu”, MÜ, İİBF Dergisi, Cilt.VIII, No.1-2, 1991, ss.107-120

 

2- Alkan Soyak. “Teknolojik Gelişme ve İnsan Faktörü”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Mayıs, 1995, ss.49-58.

 

3- Alkan Soyak, Nadir Eroğlu, “Yeni Teknolojiler ve Gemi Yapım Sanayii: Türk Tersanelerinde Teknolojik Kapasite” , MÜ, SBE, Öneri Dergisi (Prof. Dr. Adnan TEZEL’e Armağan Sayı), Sayı: 8, Cilt.2, 1997, ss.47-63.

 

4- Alkan Soyak, “Doğu Asya Deneyiminden GOܒlere Bir Sanayi Politikası Modeli Önerilebilir mi”, Banka ve Ekonomik Yorumlar, Yıl.35, Şubat 1998, ss.43-48

 

5- Alkan Soyak,  “Doğu Asya’da Teknolojik Yetenek ve Sınai Derinleşme: Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sanayi Politikası Sonuçla”, MÜ, İİBF Dergisi (Prof. Dr. Halil NADAROĞLU’na Armağan Sayı), Sayı.1, Cilt.XIV, 1998, ss.355-376.

 

6- Alkan Soyak, “Nobel İktisat Ödülleri Üzerine Bir Yorum”, Finans-Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Yıl. 40, Sayı. 475, Ekim 2003

 

7- Alkan Soyak, “Türkiye’de İktisadi Planlama: DPT’ye İhtiyaç Var mı?”, Doğuş Üniversitesi Dergisi,  Cilt 4, Sayı 2, Temmuz, 2003, ss.167-182

 

8- Alkan Soyak, “Yapısal Uyum Programları ve Yoksulluk İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Bilim ve Ütopya, Sayı. 125, Kasım, 2004, ss. 36-45.

 

9-  Alkan Soyak, “Ertelenen 9. Kalkınma Planı ve Türkiye’de Planlamanın Geleceği Üzerine Bir not”, Bilim ve Ütopya, Sayı: 136, Ekim 2005

 

10- Alkan Soyak, “Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları: Tanımı, Tarihsel Gelişimi ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Önemi”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi,  Yıl:1, Sayı:1, 2005, ss.11-30

 

11- Alkan Soyak, "Ulusal Yenilik Sistemi ve Kurumsal Arayışlar", Bilim ve Ütopya, Sayı: 154, Nisan 200

 

12-Alkan Soyak, "Çokuluslu Şirketler  Melek mi, Şeytan mı,? İktisat Ekolleri  ve Türkiye Gerçekleri" Bilim ve Ütopya, Sayı: 158, Ağustos 2007

 

13- Alkan Soyak, "Teknoekonomi Politikalarının Işığında Ulusal Yenilik Sistemi ve İnsan Faktörü", Bilim ve Ütopya, Sayı: 165, Mart,  2008

 

14- Alkan Soyak, Nadir Eroğlu, "Türkiye’nin Kalkınma Anlayışının Dönüşümünde IMF -Dünya Bankası Yapısal Uyum Politikalarının Rolü", Bilim ve Ütopya, Sayı: 175, Ocak, 2009

 

15- Alkan Soyak, Münevver Soyak, "1930'lardaki Devletçi Sanayi Planları ve İktisat  Politikası Anlayışına Etkileri: Geçmişten Günümüze Karşılaştırmalı Bir Analiz", Bilim ve Ütopya, Sayı:180, Haziran 2009

 

16- Alkan Soyak, Münevver Soyak, "Türkiye'de Patent Uygulamasının Sanayi ve Teknoloji Politikaları Açısından Analizi", Legal Fikri Haklar Dergisi, Haziran 2010

 

17- Alkan Soyak, "İçeriği Öncüllerinden Belli Bir Plan: Onuncu Kalkınma Planı", Bilim ve Ütopya, Sayı. 225, Mart, 2013, ss. 89-91 (Full Text)

 

18- Alkan Soyak, "IMF ve AB Kafesinde Bir Kaplan: İrlanda Cumhuriyeti" , Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı.7, Haziran 2015 (Full Text)

 

19- Alkan Soyak, "TEKNOLOJİYE DAYALI SANAYİLEŞME: SANAYİ 4.0 VE TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞÜNCELER", Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı.11, Haziran 2017 (full Text)


Diğer Mesleki ve Popüler Dergiler

 

1- Alkan Soyak, “Bir Teknoloji Politika(sızlığı) Belgesi: Ar-ge Yardımına İlişkin Karar'', Cumhuriyet Bilim Teknik, Sayı.547, 13.10.1997, s.4.

 

2-Alkan Soyak, “AB Sürecinde Türkiye Sanayi Politikası Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”,  TMMOB, Ölçü Dergisi, Bilim ve Teknoloji Özel Sayısı, Aralık 2005, ss.61–69

 

3-Alkan Soyak, "Teknoloji Endekslerinden Süzülen İktisadi Gerçekler", Cumhuriyet Bilim Teknoloji Dergisi, 30 Haziran 2006

 

4-Alkan Soyak, İktisat Yüksek Lisans Eğitiminde Yeni Açılımlar: Yenilik Ekonomisi ve Yönetimi, TMMOB Ölçü Dergisi, Nisan 2008, ss.106-111

 

5--Alkan Soyak, Tıkır Tıkır Çalışan Makineler ve Ekonomik Ulusalcılık: Otomobil Sanayii Üzerinden Dersler, Politika Dergisi, Nisan 2010

 

 

Ulusal Bildiriler:

 

1-Hacer Ansal, Alkan Soyak,  “Özelleştirmede Yabancı Ortağın Teknoloji Geliştirme Faaliyetleri Üzerine Etkisi: Telekomünikasyon Deneyimi”, Türk Sosyal Bilimler Derneği Kongresi,  ODTÜ, 1-3 Kasım 1995. (İktisat, İşletme ve Finans Dergisi’nde Yayınlandı)

 

2- Alkan Soyak, “Ar-ge Yardımı: Türkiye’nin Teknoloji Politikasını Belirleyen Karar Üzerine Bir Değerlendirme, İnsan, Toplum, Bilim. Ed: K. Lordoğlu, Kavram Yayınları, 1996, ss.89-105.

 

3-Alkan Soyak, “Türkiye’de Ulusal Planlamanın Evrimi”, T. C. Marmara Üniversitesi. Atatürk İlkeleri Ve İnkılâp Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi 80. Yılında Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu  29– 31 Ekim 2003 İstanbul

 

4- Alkan Soyak, "Atatürk Dönemi ve Planlama", Atatürk Dönemi Ekonomisi (1923-1938), Marmara Üniversitesi, Cumhuriyetin 84. Yıldönümünü Kutlama ve Atatürk'ü Anma Etkinlikleri, Kasım 2007

 

5-Alkan Soyak, "Teknoekonomi Politikalarının Işığında Ulusal Yenilik Sistemi ve İnsan Faktörü", Teknoloji, Yenilik Yaratma, Gelişme Sempozyumu, Kültür Üniversitesi, 11 Ocak 2008

 


Gazete, Popüler Dergi ve E-dergi Yazıları:
(Bu bölümdeki yazılar Derin Yayınları tarafından 2008'de yayınlanan Krizalit isimli kitapta toplanmıştır)

 

1-Alkan Soyak, “Ülser  ve Kapitalizm”, Radikal İKİ, Sayı.48, 7.9.1997, s.23.

 

2-Alkan Soyak, “Su Gibi Aziz Ol, Sömürenin Çok Olsun”, E-konomistdergi.com, 3.01.2003

 

3-Alkan Soyak, Küreselleşme, Yapısal Uyum Programları ve Yoksulluk, E-konomistdergi.com, 15.06.2004

 

4-Alkan Soyak, İşçi Sınıfı Güçlü Değilse Teknoloji de Gelişmez, E-konomistdergi.com, 1 Aralık 2002

 

5-Alkan Soyak, Zina Krizi ve Medya-güdümlü Borsa: Boş Vaatler, Karış(tırıl)an Kafalar ve Kaybedilen Ulusal Haysiyet www.sendika.org ,  20.10.2004

 

6-Alkan Soyak, “İnternetteki Haberlerin Ve Araştırmaların Güvenilirliği Üzerine: Kalkınma Ajansları Yasa Tasarı Örneği”, E-konomistdergi.com, 10.11.2005

 

7-Alkan Soyak, "Turizmde Bağımlılık İlişkisi ve Anklav Turizm:Turizm Sektöründe Miyopik Politikalarla Zaman Kaybediliyor!", www.guvercinevi.net, 01. 05. 2006

 

8-Alkan Soyak, "Turizmde Bağımlılık İlişkisi ve Anklav Turizm II:Türkiye'ye Yönelik Ulusal Turizm Politikası Önerisi, www.guvercinevi.net, 10.05.2006

 

9- Alkan Soyak, "Başkalarının Planlarının Parçası Olmak",www.guvercinevi.net, 30.5. 2006  

 

10-Alkan Soyak, "Tapınılacak Hoca", www.ucnokta.com (03.07.2006) 

 

11-Alkan Soyak, Depresyon, Heybeliada ve 'Büyüklere Bir   Masal'www.guvercinevi.net, 4 Eylül 2006  

 

12-Alkan Soyak, Çokuluslu Şirketler Şeytan mı, Melek mi?  İktisat Ekolleri  ve Türkiye Gerçekleri, www.guvercinevi.net, 2 Eylül 2006

 

13-Alkan Soyak, Yeni Ekonomiyle İlgili 'Mit'ler, www.guvercinevi.net, 24 Eylül, 2006

 

14-Alkan Soyak, Yoksullukla Savaşın Sahte (İkiz) Melekleri, www.guvercinevi.net, 6 Kasım 2006

 

15-Alkan Soyak, Planlamada Revize Edilmiş "Kristal Küre "Modeli (mi)?, www.guvercinevi.net, 5 Aralık 2006

 

16-Alkan Soyak, Borsa Yükseldi, Borsa Düştü: Çökse de Kurtulsak!, www.guvercinevi.net, 24 Aralık 2006

 

17-Alkan Soyak, Karanlığa Ağlamak Yerine Bir Mum Yakmayı Yeğlemek: Emekli Bir Öğretmenin Örnek Mücadelesi, www.guvercinevi.net, 07.02.2007

 

18-Alkan Soyak, Dilara'nın Ardından: 301. Madde mi Dediniz?, www.ucnokta.com,  0503.2007

 

19-Alkan Soyak, Zaman , www.ucnota.com, 23.3.2007

 

20- Alkan Soyak, Ulusal Yenilik Sistemi ve Kurumsal Arayışlar, www.ucnokta.com, 16.04.2007 

 

21-Alkan Soyak, Küresel Sermaye Faşizmi ve Borsa Altından Sopa Gösterme, www.guvercinevi.net, 06.06.2007

 

22-Alkan Soyak, Yenilik Ekonomisi ve Yönetimi, www.ucnokta.com, 17.06.2007

 

23-Alkan Soyak, 'Hiç'leşmek Var Olmaktır Bazen, www.ucnokta.com, 19.07.2007

 

24- Alkan Soyak, Planlamada Son Perde ve (Nihayet) Beklenen Son, www.ucnokta.com

 

25- Alkan Soyak, Atatürk Dönemi ve Planlama, www.guvercinevi.net, 20.11.2007

 

26. Alkan Soyak, Örtün Üstünü Türbanla, www.ucnokta.com, 07.02.2008 

 

27. Alkan Soyak, Krizalit: Ekonomiye ve Hayata Dair Yazılar, www.ucnokta.com, 23.06.2008

 

28.Alkan Soyak, Maskelerin Gücü Adına..."Biri Beni Durdursun!", www.ucnokta.com, 04.01.2009

 

29. Alkan Soyak, Deniz Fenerim, www.ucnokta.com, 17.01.2009

 

30. Alkan Soyak, Niçin Korkarsın Yaşamaktan?,  www.ucnokta.com, 04.04.2009

 

31. Alkan Soyak, Paranoya Denizinde Faşizmin Tuzlu Kıyılarına Doğru, www.ucnokta.com, 15.04.2009

 

32. Alkan Soyak,, REDD, www.ucnokta.com, 18.05.2009 (Full Text)

 

33  Alkan Soyak, Erol Manisalı 'Hoca'ya, www.ucnokta.com, 01.06.2009

 

34. Alkan Soyak, Demokratik Açılımdan Teknolojik Açılıma: Sahte Söylemler, Gerçek Niyetler, www.ucnokta.com, 22.08.2009

 

 

Ulus Gazetesi  ve Ulusalkanal.com Yazıları

Ulus Gazetesi Yazıları için tıkla

 

Ansiklopedi Maddeleri:

Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi’nin II. ve III. ciltlerindeki aşağıda yazılı maddeler;

1- Alkan Soyak, Verimlilik ve Sendikalar, ss.473-475.

 

2- Alkan Soyak, 24 Ocak Kararları ve Sendikalar, ss.510-511.

 

3- Alkan Soyak, Özelleştirme Karşıtı İşçi  ve Sendika Eylemleri, ss.496-498

 

4- Alkan Soyak, Yeni Teknolojiler ve Sendikalar, ss.496-497

 

DERS NOTLARI

1-Alkan Soyak, Teknoloji İktisadına Giriş: Teori- Politika-Ülke Deneyimleri, Ders Notu,  M.Ü, İİBF, İktisat Bölümü, İstanbul, 2002

                                                                            

YÖNETTİĞİ tamamlanmış TEZLER

DOKTORA

1. Burcu Yavuz Tiftikçigil, AB'ye Uyum Sürecinde Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yaşanan Dönüşüm ve Kalkınma Ajansları üzerine Bir Değerlendirme, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

 

2. Behruz Mammadov, Ulusal Yenilik Sistemi ve Azerbaycan Uygulaması, MÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010

 

3. Ertürk Alptekin, Tekstil Sektöründe Teknolojik Gelişme ve Rekabet Gücü: Denizli Bölgesi Üzerine Bir Uygulama, MÜ, SBE, 2010


YÜKSEK LİSANS

1. Zeynep I. Kayhan, Yeni Teknolojilerin Kadın İstihdamı Üzerine Etkileri: Türk Tekstil Sektörü Örneği, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

 

2.Erdem Bağcı, Finansal Krizler Karşısında KOBİ'lerin Durumu, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

 

3. Sema Çakır, Teknoloji Politikası Aracı Olarak Teknoparklar: Türkiye Örneği ve ODTÜ Teknokent Deneyimi, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009

 

4. Aslıhan Özdemir, Ulusal İnovasyon Sistemi ve Türkiye, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

 

5- Ferhat Özcan, Türkiye’de Ulusal Planlama Anlayışında Dönüşüm : 1980 Sonrası Sürecin Dinamikleri Üzerine Bir Değerlendirme,  M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008

 

6- Şenay Yılmaz, Yazılım Sektörünün Gelişme Dinamikleri: Dünyada ve Türkiye'de Gelişme Stratejileri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

 

7- Ahmet Özel, Teknolojiye Yetişme ve Sahip Olma: Aselsan Örneği, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

 

8-Naim Bulungiray, Özelleştirmenin Sosyo-ekonomik Etkileri Üzerine Bir Uygulama: Kardemir Örneği, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006

 

9-Deniz Var, Doğu Asya Ülkelerinin Kalkınma Sürecinde Sanayi ve Teknoloji Politikalarının Rolü, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005

 

10-Fatih Uyanık, Teknoloji Transferi ve Çokuluslu şirketler, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 

 

11-Hale Erol, Yeni Ekonomi ve Elektronik Ticaretin İktisadi Etkileri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.

 

12-Zenfira Nasirova, Sovyetler Birliği Dağıldıktan Sonra Azerbaycan’da Ekonomik Gelişme, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. 

 

13-Özden Özmen, Dünyada ve Türkiye'de Savunma Sanayii ve Tedarik: Türkiye için Sektörel Sanayi ve Teknoloji Politikası Önerileri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001. 

 

14-Burak Ildır, Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İktisadi Etkileri: Türk Otomotiv Sektörü Örneği, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.

 

15-Halil Çelik, Küreselleşme Sürecinde İlaç Endüstrisi ve Patent Koruması: Türkiye Uygulaması, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000 

 

16-Betül Eşdür, Yeni Teknolojilerin Türk Bankacılık Sektörünün İstihdam ve Verimlilik Yapısına Etkileri, M.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.

 

BİLİMSEL ATIFLAR (Tıkla)